Monday, October 8, 2007mun mun: O.o

wei wei : not o.O meh??

mun mun: not same 1 meh??

wei wei : oo.. den mine is O.O

mun mun: wah.. ur eyes so big..

wei wei : den o.o loo...

mun mun: yerrr.. ur eyes so small.. mata sepet.. macam kura-kura

wei wei : haaA? kura-kura's eyes sepet 1 ah?? how u noe??

mun mun: ............

wei wei : oo!! i know!! u always eat kuai lin gou rite??

mun mun: ???

wei wei : after that you dream bout the kura-kura isit??

mun mun: .........

wei wei : no wonder u know kura-kura's eyes are sepet 1 laaaa....

No comments: