Monday, February 16, 2009


生命实在是太短了, 你有爱惜,珍惜和好好地利用你的每一分毎一秒吗?
在这繁忙的社会里, 人们只会忙着工作和玩乐.
你记得你最后一次拥抱或者跟家人说 '我爱你' 是几时吗?
如果一天你身边心爱的人突然间离你而去,你会怎么样呢?

唉,哪怕那时候已经是太迟了,对不对? 所以呢,在还有机会的时候切记着要对身边的每一人好。这世界上的每一个人类,甚至是动物都是生命。他们每个都值得我们去爱,尊重。我能够在世界上生存十六年,已经是很幸运了。更加幸运的是,我能够成为我爸爸妈妈的女儿,公公婆婆的孙女。我很后悔我没珍惜跟他们在一起的时间。我很害怕他们会突然间离开我。我怕我会后悔。所以呢,趁还有机会的时候,我想珍惜跟他们在一起的每一分每一秒。(:

5 comments:

Ruionkoh said...

wow insightful wey :)

Awan Lahon said...

dalam bm apa dia kata ya?...

shon chong said...

爱的太迟 dun let it happen o

Lynn said...

what happened? =(

Karena said...

[ruionkoh]
ceh ceh ceh. haha

[awan lahon]
er dalam bm? its something about menghargai masa dengan ahli keluarga anda agar tidak menyesal semasa mereka meninggal. yeah.

omg my bm so sux! =/

[shonchong]
wah remind me of leo ku's song woh.

[lynn]
hey hun, erm just that one of my family member almost pass away. yeah. almost.